Välkommen till Daga församling - en del av Svenska kyrkan  

 

Begravningsverksamhet

 

Kyrkogården är de dödas vilorum och en plats för stillhet och minnen. Kyrkogården är också en viktig del av ortens grönytor med spännande kulturmiljöer att upptäcka och vandra i.

Huvudman

Svenska kyrkan har fått riksdagens uppdrag att sköta begravningsverksamheten. För att bekosta detta får alla betala en särskild inkomstskatt, begravningsavgiften.

Daga församling är huvudman för begravningsverksamheten i den del av Gnesta kommun som ligger inom församlingens geografiska område. 

Begravningsombud

Begravningsombudet utses av Länsstyrelsen. Begravningsombudet ska bevaka frågor som berör dem som inte tillhör Svenska kyrkan och tillvarata deras intressen. Begravningsombudet ska bland annat granska att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder intäkterna till begravningsverksamheten och inte till församlingens övriga verksamhet.

Begravningsombud Daga församling: 

Bruno Jervfors. 

Telefon:  0705-28 07 34 mejl: bruno@jervfors.se 

Avtal

Daga församling har avtal med Katrineholms församling för gravsättning av döda med annan trosinriktning skrivna i Daga församling.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av begravningsplatserna inom Daga församling. Våra kyrkogårdar är Björnlunda, Gryt, Dillnäs och Gåsinge kyrkogårdar, de ligger alla invid kyrkorna. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att begravningslagen efterföljs samt att gravregister och gravkartor stämmer. 

Kyrkogårdsförvaltningen utför plantering, skötsel och gräsputsning på uppdrag av gravrättsinnehavaren och kan ofta vara behjälpliga med praktiska frågor.

Kyrkogårdsförvaltningen nås på telefon 0158-200 23.

Gravrätt och gravrättsinnehvare

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven sköts och ser vårdad ut. Gravrätten upplåts kostnadsfritt för 25 år, räknat från det att någon gravsatts. Vill du behålla graven därefter går det bra att förlänga gravrätten. 

Om gravrättsinnehavaren dör, ska de efterlevande meddela kyrkogårdsförvaltningen inom sex månader vem som är ny gravrättsinnehavare. De efterlevande utser denne. Om gravrättsinnehavaren flyttar eller byter adress är det viktigt att denne meddelar kyrkogårdsförvaltningen sin nya adress. Den officiella adressändringen som sker via Skatteverket kommer inte till kyrkogårdsförvaltningens kännedom. 

Sköta graven själv eller få hjälp?

Man kan välja att sköta graven själv, det innebär att man klipper gräset och rensar bort ogräs. Man planterar de blommor man önskar inom gravens planteringsyta och ansvar, vattnar och sköter om ytan på egen hand. 

Om du vill ha hjälp med skötseln enligt ovan så erbjuder kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel mot en avgift. Vad som ingår regleras genom att man tecknar ett skötselavtal mellan gravrättsinnehavaren och Daga församling.

Gravstenarnas stabilitet

Det är gravrättsinnehavaren som har ansvar för att stenen står stadigt. Efter att flera olyckor på grund av fallande stenar inträffat på olika håll i landet sker en genomgång och test av alla gravstenar i församlingen. De gravstenar som inte är tillräckligt stabila markeras och gravrättsinnehavaren kommer att kontaktas för åtgärd

Begravningsavgiften

Begravningsverksamheten finansieras genom begravningsavgiften som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. I Daga församling är avgiften 0,29 kr.